Tip Top lappelim (vulkaniseringsvæske)

Varenummer 210030010

Information

Lappelim / Vulkaniserings væske 5g

UFI kode: TPSP-310C-P30R-2VYJ

TipTop org. varenummer: 5059032S

Sikkerhedsdatablad

Specifikationer

Specifikationer: Tip Top lappelim (vulkaniseringsvæske)
Specifikationer: Tip Top lappelim (vulkaniseringsvæske)
Varenummer210030010
EAN5708986590328
Mærke Tip Top
Varetype Lim
Cykelværktøj Dækjern og Lappegrej
Advarsel

H225 - Meget brandfarlig væske og damp.

H315 - Forårsager hudirritation.

H319 - Forårsager alvorlig øjenirritation.

H336 - Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.

H411 - Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.